Главная > Законодательство > Закон України Про пожежну безпеку

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних документів

(назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах, не повинні суперечити державним стандартам, нормам і правилам.

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення

Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію чи в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки.

Забороняється впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

(частина друга статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за додержанням проектних рішень з пожежної безпеки при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та експлуатації запроектованих ними об'єктів.

На машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, а також на продукцію, в стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки, повинен бути сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання, виданий в установленому порядку.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних актів з пожежної безпеки, що діють в Україні.

Забороняється застосування в будівництві та на виробництві матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки.

Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво об'єктів іноземними юридичними особами здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

(частина сьома статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.05.2007 р. N 1026-V,
у редакції Закону України
від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

(частина восьма статті 10 у редакції
Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.

Дозвіл є безстроковим документом.

Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів в установленому законодавством порядку;

(абзац другий частини одинадцятої статті 10
у редакції Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринку, на експлуатацію якого видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду у встановленому порядку.

Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності (крім потенційно небезпечних об'єктів) або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Порядок та форма повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(частина дванадцята статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 29.06.2010 р. N 2367-VI)

Частину тринадцяту статті 10 виключено

(згідно із Законом України
від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня подання заявником документів, необхідних для отримання дозволу, приймає рішення про видачу дозволу або відмову у його видачі.

Розміри тарифів, у тому числі їх граничний розмір, на проведення оцінки (експертизи) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення суб'єктом господарювання провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на здійснення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Рішення про відмову у видачі дозволу або анулювання дозволу може бути оскаржено до урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права подати документи на його отримання після усунення виявлених порушень.

Встановлення порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволів на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень іншими законами не допускається.

(частина двадцята статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.

Видача дозволів проводиться органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(частина двадцять друга статті 10 у редакції
Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

(частина двадцять третя статті 10 у редакції
Закону України від 17.02.2011 р. N 3038-VI)

(частини восьму - дванадцяту статті 10 замінено шістнадцятьма
частинами згідно із Законом України від 13.05.2010 р. N 2185-VI)

(стаття 10 у редакції Закону України
від 29.11.2006 р. N 393-V)

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|