Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

45) Які документи  з пожежної безпеки належить зберігати на підприємстві


Список документів для різних підприємств може бути різним. Головні документи, що їх вимагають органи пожежного  нагляду, такі:
• наказ (накази) про призначення  відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень і т. ін.;
• наказ  (відповідне  положення)  про порядок,  за яким з пра- цівниками належить проводити спеціальне навчання та інструктажі,  перевіряти знання працівників з питань пожеж- ної безпеки;
• програма для проведення вступного протипожежного інстру- ктажу;
• програма для проведення первинного протипожежного інстру- ктажу;
• перелік  питань,  за якими потрібно  перевіряти  знання після первинного,  повторного   та  позапланового протипожежних інструктажів;
• журнал реєстрації  інструктажів з питань пожежної  безпеки;
• експертний  висновок  (експертні  висновки)  щодо  правиль- ності та повноти дотримання протипожежних вимог у проект- но-кошторисній  документації  на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого при- значення, впровадження нових технологій;
• дозвіл (дозволи) на початок роботи, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів,  на впровадження нових технологій,  запуск у виробництво  нових пожежонебезпечних машин, устаткування  та продукції,  на оренду будь-яких  при- міщень, будівель та споруд або пiдтвердження поштового вiд- правлення декларацiї  та копiя самої декларацiї;
• сертифікат  (сертифікати)  відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування;
• перелік обов’язків посадових осіб щодо забезпечення пожеж- ної безпеки;
• накази,  розпорядження,  інструкції,   що  встановлюють від- повідний протипожежний режим;
• загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної  безпеки;
• інструкції  про заходи пожежної  безпеки для всіх вибухопоже- жонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій  тощо);
• плани (схеми) евакуації  людей у разі пожежі;
• інструкція для працівників охорони (охоронців, вахтерів, вар- тових та ін.);
• складений  спеціально  для працівників охорони список поса- дових осіб підприємства з їхнiми домашніми адресами, номерами службового та домашнього телефонів;
• графіки та протоколи  замірювань опору ізоляції  електричних мереж та електроустаткування;
• документація,  перелік  якої вміщено в “Правилах  технічного утримування установок пожежної  автоматики”;
• регламенти технічного обслуговування вогнегасників, систем пожежної  автоматики та сповіщення про пожежу.

У папці  з  питань  пожежної  безпеки  також  потрібно  зберіга- ти документи  щодо добровільних  пожежних  дружин,  пожежно-тех- нічних комісій та експлуатації систем пожежної  автоматики  (якщо вони є на підприємстві).