Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


41) ОСНОВНI ВИМОГИ

Головною  умовою одержання  дозволу  від органів  пожежного нагляду  є виконання  необхідних  вимог пожежної  безпеки.  Навіть якщо  ваше  підприємство   належить   до  тієї  групи,  на  яку  поши- рюється декларативний принцип, усі протипожежні заходи, що вимагаються, мають бути обов’язковими для виконання.
Цей розділ присвячено найважливішим організаційним та інже- нерно-технічним заходам щодо забезпечення пожежної  безпеки на підприємстві.

42) Які організаційні заходи  з пожежної безпеки є обов’язковими для підприємства.
Для підтримання пожежної безпеки кожне підприємство має здійснити комплекс обов’язкових організаційних  заходів, переліче- них у “Правилах пожежної  безпеки в Україні”, а саме:
• визначити   обов’язки   посадових   осіб  щодо  забезпечення пожежної  безпеки;
• призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих буді- вель,  споруд,  приміщень,  дільниць,  технологічного та інже- нерного устаткування,  а також  за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;
• запровадити відповідний  протипожежний режим;
• підготувати  й затвердити  загальнооб’єктову інструкцію  про заходи пожежної безпеки й відповідні інструкції для всіх вибу- хопожежонебезпечних  та  пожежонебезпечних  приміщень, а також ознайомити з тими інструкціями всіх працівників;
• скласти плани (схеми) евакуації  людей у разі пожежі;
• затвердити  порядок (систему) сповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним усіх працівників;
• визначити  категорії  будівель  і приміщень  за  вибухопожеж- ною та пожежною  небезпекою  відповідно  до вимог чинних нормативних  документів,  а також  визначити  класи  зон  за “Правилами будови електроустановок”;
• встановити на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної  безпеки, таблички з вказівкою  номеру теле- фону та порядку виклику пожежної  охорони.

Окрему увагу присвячують  спеціальним  заходам, що запобіга- ють пожежам від теплового  прояву електричного струму.

43) Як призначають осіб, відповідальних за пожежну  безпеку

Відповідальних за пожежну безпеку керівник підприємства призначає своїм наказом (зразок див. у Додатку 8).