Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

35) Чи можна усунути порушення іншим способом, не вказаним у приписі


Виявивши порушення, інспектор вказує у приписі не самі пору- шення, а заходи  щодо їх усунення. Така практика  є виправданою, бо чимало керівників підприємств не знають, які протипожежні заходи належить здійснити за конкретних обставин. Оскільки інспе- ктор вказує у приписі лише один спосіб усунути порушення, який не завжди є оптимальним, радимо з’ясувати, чи існують альтернативні варіанти розв’язання  проблеми.

36) Які питання потрібно  поставити інспекторові, отримавши припис
Керівник, котрий одержав припис, має з’ясувати такі питання:
• сутнiсть кожного порушення;
• вимоги якого конкретно  нормативного  акта з пожежної  без- пеки порушено, чи є цей акт чинним і чи поширюється він на обстежене приміщення;
• чи впливає  виявлене порушення на безпеку евакуації людей у разі пожежі;
• чи  можна  виявлене   порушення  кваліфікувати  як  адміні- стративне правопорушення;
• які заходи допоможуть  усунути порушення;
• якими  є  вимоги  щодо  термінів  усунення  виявлених   пору- шень.
Такий аналіз ситуації дає змогу виявити найважливіші пору- шення і вибрати оптимальний спосіб їх усунення. У разі незгоди з ви- кладеними у приписі рекомендаціями, ви можете їх оскаржити.

37) Які санкції можуть бути накладені на підприємство (підприємців)
Як зазначено раніше, за результатами перевірки інспектор складає  припис  та протокол  (якщо були  виявлені  порушення). На підставі  цього  протоколу  керівництво органу  державного  пожеж- ного нагляду приймає рішення, які заходи застосувати щодо поруш- ників: адміністративне  стягнення (штраф) або запобіжні  заходи.

38) Штрафи
Постанову про адміністративне стягнення можна оскаржити протягом 10 днів у вищому органі пожежного  нагляду або протягом місяця — в суді. Вищий орган (посадова особа) державного пожеж- ного нагляду мусить перевірити законність та обґрунтованість вине- сеної постанови протягом 30 днів і ухвалити відповідне рішення.
Якщо ви не погоджуєтеся з ухваленим рішенням, можете оскар- жити його протягом місяця після ухвалення.

39) Запобіжні заходи
Постанову про вжиття запобіжних заходів (наприклад, про тимчасове  зупинення  роботи  підприємства  або окремої  дільниці) можна  оскаржити  у вищому органі або в посадової  особи органу пожежного  нагляду протягом п’яти робочих днів від дня одержання постанови.