Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

34) Як належить оформляти результати перевірки


Заходи   щодо  усунення  недоліків   у  діяльності   адміністрації щодо забезпечення пожежної  безпеки об'єктів, що перевіряються, відображаються в приписі. При необхідності  складається довідка у двох примірниках,  один з яких вручається  керівнику  об'єкта,  дру- гий — зберігається в наглядовій  справі.
За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ,  організацій  і громадянам  даються  письмові  приписи  на усунення порушень вимог пожежної  безпеки.  Припис має два роз- діли. До першого розділу включаються невиконані заходи поперед- нього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання,  а до другого — нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.
Припис складається не менше як у 2 примірниках:  1-ий — не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження  вручається керівнику об'єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника щодо погоджених  термінів та одержання залишається  в органі держпож- нагляду  для  здійснення  контролю.  У разі  неможливості  вручення керівнику   об'єкта  припису,  останній  направляється  рекомендованим листом з повідомленням,  про що у копії проставляється відповідний  вихідний  номер  і дата  направлення,  або  здається  в канцелярію об'єкта з відповідною відміткою на копії вхідного номеру та дати.
Припис  держпожнагляду підписують  державні  інспектори,  які проводили  обстеження.   Він  зберігається в  наглядовій   справі  до повного його виконання, але не менше 5 років.