Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

33) Що інспектор  має перевіряти на підприємстві


Під час перевірок аналізується протипожежний стан об’єкта та ступінь  виконання  раніше запропонованих   протипожежних захо- дів. За всіма невиконаними заходами припису (постанови) та вияв- леними  порушеннями державний  інспектор  повинен  вжити  захо- дів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) при- пинення  експлуатації об'єктів, будівель,  споруд,  приміщень,  діль- ниць  електромережі, агрегатів  тощо, відповідно  до чинного  зако- нодавства.
Під час перевірок  об’єктів  перевіряється  наявність  актів  при- йняття в експлуатацію  засобів  протипожежного захисту,  наявність договорів на технічне обслуговування, засобів протипожежного захисту та виведення сигналів  на пульти спостереження,  наявність сертифіката  відповідності (свідоцтва  про визнання)  на продукцію протипожежного призначення,  або їх копій, що виконані  на захи- щених бланках суворої звітності  встановленого зразка.
При перевірках  огляду  підлягають  територія  об'єкта,  будинки, споруди, установки та обладнання, в тому числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва, продукція,  що виробляється або реалізується, стан  під'їзних шляхів,  забезпеченість і  технічний  стан  пожежної техніки,  наявність  і працездатність автоматичних  установок  поже- жогасіння і пожежної  сигналізації, засобів зв'язку, стан і надійність функціонування зовнішнього  і внутрішнього протипожежного водо- постачання тощо. Крім цього, перевіряється наявність об'єктів (при- міщень), які здаються в оренду, та укладення відповідних  договорів оренди (у частині, що стосується  відповідальності за забезпечення пожежної  безпеки об'єкта (приміщення), а також наявність на орендованих об'єктах (приміщеннях) дозволів  на початок роботи.
Під  час перевірок  аналізується діяльність  адміністрації  щодо забезпечення пожежної  безпеки  об’єкта:  наявність  наказів,  роз- поряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки; виділення асигнувань  на протипожежні заходи та придбання  протипожежно- го  обладнання;  включення  протипожежних заходів  у виробничо- фінансові  плани;  дотримання  правил  проведення  вогневих  робіт;
організація роботи пожежно-технічної комісії; наявність відповідних сертифікатів на обладнання  і устаткування  та документів,  що під- тверджують показники  пожежної  небезпеки застосованих  речовин та матеріалів у виробництві або будівництві; функціонування відом- чої пожежної  охорони і добровільної пожежної  дружини  (команди) та якість  профілактичної роботи,  яка ними проводиться;  порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу  та занять  за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями; знання робітниками  об'єкта питань пожежної  без- пеки, обов'язків на випадок  виникнення пожежі;  організація  нав- чання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб; наявність  обліку  пожеж  і реагування  на них адміністрації  об'єкта; придатність будівель, споруд, приміщень, обладнання, машин, агре- гатів тощо шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів та лабораторних  визначень, а також інші питання.