Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

28) За яких обставин  на підприємстві не проводять перевірки


Інспектор не має права планово перевіряти підприємство  в по- точному році за таких обставин:
• планову перевірку цього року вже здійснили;
• цього  року  органи  пожежного   нагляду   вже  провели   екс- пертизу об’єкту.

Позапланова перевірка  суб’єктів  підприємницької діяльності не проводиться,  якщо підприємство  уклало договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами про компенсацію наслідків  можливої  шкоди. В такому  разі  шкоду, заподіяну  третім особам через недотримання на підприємстві  вимог щодо пожежної безпеки, повністю компенсує страхова компанія10.

29) Які документи  має показати інспектор перед проведенням перевірки
По-перше, попросіть, щоб інспектор показав припис та службо- ве посвідчення. Перепишіть дані з цього документа: прізвище, ім’я та по батькові  інспектора,  назву його посади та органу, що видав посвідчення, номер посвідчення.
По-друге, з’ясуйте, якого виду перевірку намагається здійснити інспектор.
Підставою для планової  перевірки є припис на право перевір- ки за підписом керівника (заступника  керівника) органа пожежно- го нагляду. Отже перевірка може здійснюватися тільки тими інспек- торами, які вказані у приписі.
По-третє, попросіть, щоб інспектор показав вам припис — доку- мент, на підставі якого він проводитиме перевірку.

30) Чи потрібно  реєструвати факт перевірки
Рекомендуємо попросити інспектора внести відповідний  запис до журналу реєстрації перевірок. Цей журнал можна придбати в ор- ганах податкової адміністрації.  Завдяки такому запису ви матимете документальні свідчення про кількість і тривалість перевірок (пла- нових, позапланових тощо), а це допоможе запобігати несанкціоно- ваним перевіркам  і захищати  інтереси  підприємства  в суді у разі виникнення спірних ситуацій.